Contact

  TELEFOONNUMMER

  026 206 2128

  ONS ADRES
  Jansbuitensingel 6-4
  6811 AA Arnhem

  Algemene voorwaarden

  Artikel 1 – Definities en begrippen
  1. Sumedia: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sumedia B.V. gevestigd te Arnhem, gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem aan de Jansbuitensingel 6-4, 6811 AA, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 62763180.
  2. Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van Sumedia zoals hierna en onderhavig vermeld.
  3. Internet: een wereldwijd computernetwerken, gekoppelde computers, databanken en overige telecommunicatievoorzieningen. Dit netwerk maakt het mogelijk informatie te verspreiden of te zoeken en te e-mailen.
  4. Website: Een bij elkaar horende verzameling internetpagina’s die een totaal aan informatie over een bepaalde organisatie of een bepaald onderwerp bieden.
  5. Hosting: het (door of via Sumedia) aanbieden van computercapaciteit e/o ruimte op het Internet en het leveren van periodieke diensten, alles in de ruimste zin des woords;
  6. (Licentie)overeenkomst: Een tussen Sumedia en haar klant gesloten overeenkomst met betrekking tot het beschikking stellen van Software applicaties, en het leveren van producten en diensten van Sumedia.
  7. Software Applicaties: alle computerprogrammatuur/software van Sumedia.
  8. Klant cq opdrachtgever of wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Sumedia een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of producten door Sumedia.
  9. (Google) SEO-optimalisatie: Het verbeteren en optimaliseren van de positie van een website in zoekmachineresultaten (waaronder google) met behulp van verschillende technieken.
  10. producten en diensten: de door Sumedia te exploiteren producten en of diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie en plaatsing en promotie van een website, hosting daarvan en alle ander aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

  Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemene bepalingen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen of offertes, en overeenkomsten waarbij Sumedia, goederen en/of diensten aan de klant levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
  2. Een verwijzing naar eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Sumedia uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijking van de algemene voorwaarden van Sumedia kan enkel schriftelijk geschieden. Afwijkingen gelden slechts voor de contracten in het kader waarvan is afgeweken en gelden niet voor toekomstige rechtsverhoudingen.
  3. Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of eventueel onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige, zo nodig minder ver strekkende, betekenis toe, zó dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

  Artikel 3 – Aanbieding en overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van Sumedia zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De aanbiedingen zijn geldig gedurende 2 maanden.
  2. Een overeenkomst tussen Sumedia en haar klant komt tot stand door een mondelinge of schriftelijke aanvaarding -van de aanbieding van Sumedia- door de klant.
  3. Sumedia is niet verplicht voorafgaande aan het sluiten van een overeenkomst via elektronische weg (e-mail) aan klant informatie te verstrekken over de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en het al dan niet archiveren van de overeenkomst.
  4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of overeenkomsten.
  5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Sumedia en haar klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door beide partijen mondeling of schriftelijk zijn aanvaard.

  Artikel 4 – Verplichtingen Sumedia

  1. Sumedia zal de aan haar verstrekte opdrachten en door haar te verrichten diensten met zorg en op vakbekwame wijze uitvoeren.
  2. Sumedia ziet er op toe dat haar personeel voldoet aan de ter uitvoering van haar verplichtingen benodigde kwaliteiten ten aanzien van deskundigheid en ervaring.
  3. Sumedia verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.
  4. Sumedia verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten. Zij verplicht zich wel op eerste afroep door klant alle haar ten dienste staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of gebreken onverwijld op te lossen. Alle door Sumedia te sluiten overeenkomsten betreffende het uitvoeren van werkzaamheden en of het verlenen van diensten zijn inspanningsverbintenissen.
  5. Sumedia zal geen (persoons)gegevens aan derden verstrekken zonder vooraf toestemming te vragen aan haar klant.
  6. Sumedia verplicht zich tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van klant.

  Artikel 5 – Verplichtingen Klant
  1. De klant zal Sumedia steeds tijdig en zo volledig mogelijk voorzien van nuttige en noodzakelijke gegevens, informatie, etc. en indien dit voor de uitvoering van de werkzaamheden van Sumedia noodzakelijk is, alle faciliteiten op haar locatie(s) ter beschikking stellen.
  2. De klant garandeert dat alle redelijke instructies van Sumedia met betrekking tot het gebruik van diensten worden opgevolgd om voortzetting van diensten op een redelijke wijze te kunnen uitvoeren, en Sumedia in verband daarmee van alle assistentie voorziet waar Sumedia redelijkerwijs om verzoekt.
  3. Klant vrijwaart Sumedia voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor aansprakelijkheid van Sumedia jegens klant is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als
  gevolg van:
  a. Ondeskundig gebruik/foutieve installatie van – en het verschaffen van onjuiste/onwettelijke informatie en/of afbeeldingen op – een Internetsite door de klant, medewerkers van de klant en/of derden;
  b. Het zonder toestemming van klant of Sumedia inbreken in en/of toegang verschaffen tot computerprogramma’s/Internetsites door derden (hacken);
  c. Het beledigen en het anderszins inbreuk maken op rechten van derden.
  d. Misbruik van door Sumedia ter beschikking gestelde applicaties.
  4. De klant dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het juist functioneren van de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om gebruikmaking van de diensten van Sumedia mogelijk te maken.
  5. De klant is te allen tijde verplicht juiste, actuele en volledige gegevens te verschaffen welke aan klant worden gevraagd bij of na het sluiten van een overeenkomst. Onjuist of onvolledige informatie geeft Sumedia het recht om de overeenkomst te beëindigen.
  6. De klant zal geen toepassingen gebruiken of handelingen verrichten waarvan zij (redelijkerwijs) weet dat dit ten koste gaat van andere afnemers van de hosting service van Sumedia. De klant zal een normaal gebruik maken van de capaciteit van de servers en de bandbreedte.
  7. Klant zal de hosting service op normale wijze gebruiken, waarbij in ieder geval handelingen als spamming, e-mail laster en hacking (en overige vergelijkbare handelingen) niet zijn toegestaan.
  8. De klant is verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie van Sumedia.

  Artikel 6 – Aansprakelijkheid
  1. Tenzij schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld van Sumedia, is Sumedia niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook (direct of indirect), bedrijfsschade en andere gevolgschade.
  2. De totale aansprakelijkheid van Sumedia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een langlopend karakter heeft (meer dan 6 maanden) wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor maximaal 6 maanden (waarbij een lager schadebedrag niet leidt tot een vergoeding van 6 maanden en een hoger schadebedrag leidt tot een maximale vergoeding van 6 maanden van de overeenkomst met een langlopend karakter). De overeenkomst moet een langlopend karakter hebben en staat los van andere gesloten overeenkomsten tussen de klant en Sumedia; een eenmalige overeenkomst, of een kortlopende overeenkomst kunnen bij aansprakelijkheidstelling niet samengevoegd worden met een overeenkomst met een langlopend karakter.
  3. Voor schade te wijten door extern ingehuurde diensten, partijen of het gebruik van platforms van externe partijen, met in het bijzonder, maar niet uitsluitend (google) seo-optimalisatie, payment providers, externe hosting-providers, etc, etc is Sumedia niet aansprakelijk. Artikel 11 van deze algemene voorwaarden zijn hierop tevens onverminderd van toepassing.
  4. Sumedia is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade als gevolg van het bedenken, ontwikkelen en creëren van (merk)namen, beeldmerken, logo’s en wat dies meer zij voor klanten, wanneer blijkt dat deze reeds bestaan en/of reeds geregistreerd zijn als zodanig.
  5. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interesse, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

  Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
  1. Alle door Sumedia aan de wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven eigendom van Sumedia totdat alle bedragen die de wederpartij verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden zijn voldaan.
  2. Indien op door Sumedia krachtens overeenkomst aan klant onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken beslag wordt gelegd, of indien klant in staat van surseance of faillissement wordt gesteld, dient klant Sumedia hiervan terstond op de hoogte te stellen.
  3. Alle onder 7.1 genoemde zaken dienen door klant binnen een termijn van 3 (zeven) dagen na het eindigen van de (licentie)overeenkomst te worden teruggegeven aan Sumedia.
  4. Bij niet nakoming door de wederpartij van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen is Sumedia gerechtigd om -zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is- de zaken die op grond van
  eigendomsvoorbehoud of anderszins het eigendom van Sumedia zijn terug te nemen.

  Artikel 8 – Duur en beëindiging
  1. Een overeenkomst tussen Sumedia en klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. De overeenkomst kan, tenzij partijen anders overeenkomen, tussentijds uitsluitend worden beëindigd door ontbinding indien de andere partij, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief.
  3. Ontbinding kan enkel plaatsvinden voor dat deel wat door Sumedia niet is uitgevoerd.
  4. Bedragen die Sumedia voor de ontbinding heeft gefactureerd voor hetgeen zij reeds ter uitvoering heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
  5. Sumedia kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, indien de wederpartij handelingonbekwaam is geworden, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, of indien de wederpartij een natuurlijk persoon betreft, overlijdt. Sumedia zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
  6. In onderling overleg kunnen partijen tot beëindiging van de overeenkomst overgaan, echter enkel door middel van een door beide partijen ondertekend schriftelijk document.

  Artikel 9 – Prijzen, facturering en betaling
  1. Alle door Sumedia gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele andere belastingen,
  rechten of heffingen die door de overheid worden opgelegd. Alle prijzen worden uitgedrukt in Euro’s tenzij anders vermeld.
  2. Sumedia behoudt zich het recht voor om bij verlenging van het contract / het sluiten van een nieuwe  overeenkomst met klant de prijzen te wijzigen.
  3. Alle door Sumedia verrichte werkzaamheden buiten de gesloten overeenkomst met de klant worden verricht tegen de gebruikelijke tarieven van Sumedia.
  4. Betaling door de klant aan Sumedia dient te geschieden conform de op de factuur vermelde betalingsvoorwaarden. Indien zulks niet vermeld, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Sumedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde vooruitbetaling, deelbetaling dan wel zekerheden voor betaling te eisen.
  5. Bij te late betaling is klant direct in verzuim. Zonder nadere ingebrekestelling zal klant vanaf die datum de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd zijn.
  6. Wanneer Sumedia een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die Sumedia moet maken als gevolg van het niet nakomen verplichtingen van de klant, voor rekening van klant.
  7. Prijswijzigingen als gevolg van een van de voorgaande leden geeft de klant niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

  Artikel 10 – Intellectueel eigendom
  1. Het door Sumedia vervaardigde materiaal e/o zaken en geleverde diensten zijn en blijven eigendom van Sumedia, evenals het recht om daarvan gebruik te maken, tenzij anders is overeengekomen.
  2. Sumedia behoudt te allen tijde het auteursrecht voor op de door Sumedia al dan niet in opdracht ontwikkelde zaken.

  Artikel 11 – Overmacht
  1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatiestructuur, storingen in netwerken, storingen bij payment- providers, hosting providers en andere extern ingehuurde providers (e.o. partijen), onvolledige bezetting van de inbelpunten, uitval van elektriciteit, weigeren van, of stopzetten van leveren van services door externe partijen die niet te wijten zijn aan Sumedia (bijvoorbeeld bij SEO-optimalisatie) etc. Sumedia is in geval van overmacht niet aansprakelijk voor enige schade -in welke vorm dan ook- bij de klant.
  2. Sumedia heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid nakoming van de overeenkomst verhindert. Sumedia is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming daarvan onmogelijk is als gevolg van overmacht.
  3. Indien de periode van het niet na kunnen komen van verplichtingen uit de gesloten overeenkomst als gevolg van overmacht langer duurt dan 3 weken zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
  4. (Eventuele) verplichtingen tot betaling van verschuldigde bedragen blijven ook als gevolg van overmacht bestaan.

  Artikel 12 – Buitengebruikstelling
  1. Sumedia heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de wederpartij terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Sumedia niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Sumedia zal wederpartij hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet kan worden verlangd.
  2. (Eventuele) verplichtingen tot betaling van verschuldigde bedragen blijven ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  3. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de wederpartij binnen een door Sumedia gestelde termijn aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
  4. Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden is Sumedia gerechtigd de geleverde producten e/o diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen.
  5. Bij alle in artikel 8 genoemde redenen tot beëindiging behoudt Sumedia zich het recht voor geleverde diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen om verdere schade in de ruimste zin van het woord te kunnen voorkomen.

  Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering door Sumedia is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
  toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslist door de bevoegde rechter te Arnhem, tenzij de kantonrechter bevoegd is.